Повідомлення про проведення загальних зборів   

Наглядова рада  Приватного

акціонерного товариства „Славутський пивоварний завод”         (  код за ЄДРПУ 21334136, місцезнаходження:  30000, Хмельницька обл.. м.Славута, вул. Миру буд.36, )  повідомляє  про проведення  річних   загальних   зборів  акціонерів  Товариства, що відбудуться                  22 липня 2020року  о 8год 30хв  за  місцезнаходженням Товариства  (приміщенні адміністративного будинку).

Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь  у загальних зборах ---- 17 липня 2020 року станом на 24:00 годину.

 Реєстрація акціонерів та їх представників  буде здійснюватись  з 08 год 00 хв до 08 год 20 хв в день і  за місцем проведення зборів.

  Для  участі  акціонера у загальних зборах  необхідно мати при собі документ, що засвідчує його особу (паспорт),для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт), та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлено відповідно до вимог  чинного законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

 річних загальних зборів акціонерів

1.Обрання  робочих органів. :

2.Затвердження регламенту роботи річних  Загальних зборів .

3.Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік.

5.  Звіт наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.  Звіт та висновки ревізійної комісії  про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2019рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії..

7.Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління за 2019 рік.

8.Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє  надання згоди  на вчинення значних правочинів.

10. Прийняття рішення про викуп акцій власної емісії.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв»язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викладення його у новій редакції.   Затвердження нової редакції Статуту.

12. Про  внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

13.Припинення повноважень  та обрання  членів наглядової ради.

14. Припинення повноважень та обрання членів

ревізійної комісії.

    Основні показники  фінансово-господарської  діяльності  Товариства    (тис.грн)

Найменування показника

2019р..

2018

Усього активів

67318,8

56614,8

Основні засоби

19390,6

1742,1

Довгострокові фінансові інвестиції

6

6

Запаси

14947,3

15674,2

Сумарна дебіторська заборгованість

3683,5

5031,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

28972,7

17979,1

Нерозподілений прибуток

51537,7

41628,5

Статутний капітал

1486,3

1486,3

Довгостроковізобов»язанн                          

 

 

Поточні зобов»язання

4725,9

3931,1

 

 

 

Чистий прибуток

10897,2

10212,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

874300

874300

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

125

125

Під час підготовки до загальних зборів  акціонери  мають можливість ознайомитись   з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

  Ознайомлення з документами  відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22.07..20р  за місцезнаходженням Товариства    в робочі дні з понеділка  по п´ятницю з 09 год до 16 год  (обідня перерва з 12 до 13 години) у кабінеті головного бухгалтера. В день проведення  загальних зборів ознайомитися можна  за місцем проведення зборів.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

 Пропозиції  вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення  загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства—не пізніше ніж за сім днів до дати  проведення  загальних зборів.

  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного  загальних зборів акціонерного товариства подається у письмовій формі  із зазначенням прізвища акціонера,  який її вносить, кількості, типу та класу належних йому акцій, змісту пропозиції до  питання та/або проекту рішення а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення  акціонерів з документами – директор Товариства Мосійчук С.В.

 Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена  на

власному веб-сайті Товариства  – https://21334136.smida.gov.ua

                                                                                   Наглядова рада

      

Проект рішень річних загальних зборів ПрАТ « Славутський пивзавод» від 22 липня 2020 р.

№ п/п

Питання порядку денного

Прект рішення

1.

Обрання робочих органів.

1.Обрати реєстраційну комісію у складі трьох осіб на постійній основі терміном на три роки до переобрання.

1.1 Членами Реєстраційної комісії обрати:     Круту О.М., Бендюг Л.Д., Сироту Т.А.

1. 2. Обрати Голову загальних  зборів та Секретаря   загальних зборів на постійній основі  терміном на три роки до переобрання.

 1.3. Обрати Головою загальних зборів          ̶   Голову наглядової ради

 1.4. Обрати Секретарем загальних зборів      ̶  Секретаря наглядової ради

2.

Затвердження регламенту річних загальних  зборів.

1.Для визначення часового терміну проведення загальних зборів затвердити  регламент:

 доповіді з питань порядку денного – до 10 хв; виступи - до 5 хв; запитання – до 3 хв; відповіді доповідача до 5 хв; процедура голосування-до 5 хв.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

3.

Схвалення  рішення наглядової ради про порядок  та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

1.Схвалити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- Бюлетень для голосування виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії.

 

4.

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Славутський пивзавод» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2020рік .

1.Затвердити річний звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Славутський пивзавод» за 2019 рік. Роботу директора ПрАТ «Славутський пивзавод» за звітний період вважати задовільною.

2. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Славутський пивзавод» за 2019 рік.

3.Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.  

5.

 Звіт Наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

1.Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» за 2019 рік .

       2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» в 2019 р визнати задовільною

6.

Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  та затвердження висновків ревізійної комісії.

1.Затвердити річний звіт та висновки ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Славутський пивзавод» в 2019 році.

2.Роботу ревізійної комісії за звітний період вважати задовільною.

7.

Затвердження річної звітності та звіту корпоративного управління за 2019 рік.

1.Затвердити річну звітність та звіт корпоративного управління ПрАТ «Славутський пивзавод» в 2019 році.

 

 

 

8.

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019р

1. Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2019 рік в розмірі 10897,2  тис.грн. наступним чином:

- фонд виплати дивідендів  –     1748,6  тис.грн., - фонд розвитку виробництва –  9148,6 тис.грн.

2)розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити — 2,00 грн., що становить 117,6 % річних, виходячи із номінальної вартості акції — 1,70 грн.;

3) виплату дивідендів провадити в українській національній валюті;

4) датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, вважати —22.07. 2020 р.

5) датою початку виплати дивідендів вважати — 23 липня  2020 р.;

6)датою закінчення виплати дивідендів вважати — дату звернення акціонера за отриманням дивідендів,але не   пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, згідно чинного законодавства;7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення

9.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1.Прийняти рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої звітності  Товариства, які можуть вчинятися Наглядовою радою протягом не більш як одного року, на сукупну вартість до 15000,0 тис. грн.

10.

Прийняття рішення про викуп акцій власної емісії.

1. Оголосити придбання акцій власної емісії в кількості – 200 000 простих іменних.

2. Установити строк прийняття Товариством заяв від акціонерів про продаж акцій –  з 23 липня 2020 р. по 01  листопада 2020 р.

4. Установити строк придбання акцій Товариством - з 23 липня 2020 року по 01 лютого2021 року.

5. Ринкова вартість акцій визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Наглядова рада затверджує  вартість акцій, визначену оцінювачем.

6.Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття заяв від акціонерів про продаж акцій. Строк оплати не може бути більше року з дати прийняття цього рішення.

7. Дії Товариства щодо викуплених акцій – подальший продаж.

 

11.

Про внесення змін до Статуту Товариства у зв»язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції  Статуту.

1.Затвердити Статут ПрАТ «Славутський пивзавод» у новій редакції.

2.Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів  ПрАТ «Славутський пивзавод  підписати Статут у новій редакції та забезпечити його державну реєстрацію.

12.

 

Про визнання Положень такими, що втратили чинність, та затвердження  « Положення  про Наглядову раду  ПрАТ «Славутський пивзавод».

1.Затвердити Положення  про Наглядову раду  ПрАТ «Славутський пивзавод».

 

 

13.

Припинення повноважень та обрання  членів Наглядової ради.

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв»язку з закінченням терміну дії.

2.Обрати склад Наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» в кількості трьох осіб терміном на три роки.

3.Запропонувати кандидатури для внесення до бюлетеня для кумулятивного голосування для обрання

  членів наглядової ради ПрАТ «Славутський пивзавод» : Матвійчук В.В.,Сороку Ж.Ю., Власюка С.О.

 

 

14.

 

Припинення повноважень та обрання  членів Ревізійної комісії.

 1.Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв»язку з закінченням терміну дії.

 2.Обрати  Ревізійну комісію у складі трьох осіб терміном на три роки.

 3.Запропонувати кандидатури для внесення до бюлетеня для кумулятивного голосування для обрання

   членів Ревізійної комісії:   Пекарську Н.О.,  Гуменюк В.П.,   Немирко М.А.

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Наглядова рада